GliaCloud 集雅科技 cover image
Logo of GliaCloud 集雅科技.
Logo of GliaCloud 集雅科技.
GliaCloud 集雅科技
Logo of GliaCloud 集雅科技.
GliaCloud 集雅科技
Logo of GliaCloud 集雅科技.
GliaCloud 集雅科技
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 2 ngày trước
和資料科學家/產品經理一起協作,了解公司需求以及提出解決方案 協助前瞻深度學習、機器學習算法的開發及優化 數據採集、標註前、後處理及算法開發與測試 蒐集及實作技術論文
和資料科學家/產品經理一起協作,了解公司需求以及提出解決方案 協助前瞻深度學習、機器學習算法的開發及優化 數據採集、標註前、後處理及算法開發與測試 蒐集及實作技術論文
台灣台北
176 ~ 176 TWD / hour
No requirement for relevant working experience
No management responsibility